IZO Twente

Op 1 januari 2022 is een Twentse crisisregeling van kracht.

De regeling bestaat uit een proces voor de crisisregeling somatiek en de crisisregeling psychogeriatrie. Met deze regeling wordt door de betrokken organisaties op een eenduidige wijze invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid om de acute Wlz zorg in gezamenlijkheid te organiseren.


Van een PG-crisis is sprake als de zorgbehoefte van de cliënt met gedragsproblemen de mogelijkheden van de mantelzorg of professionele hulpverlening in de thuissituatie te boven gaat. Door deze zorgbehoefte ontstaat de noodzaak tot acuut ingrijpen, aangezien anders op korte termijn een bedreigende situaties gaat ontstaan voor de cliënt.

Bij de beoordeling van een crisissituatie bij verzet en/of wanneer nog geen passende PG diagnostiek is, wordt samengewerkt met GGZ instellingen Dimence en Mediant.

De PG-crisisbedden zijn beschikbaar bij Liberein, Livio, De Posten, Zorggroep Sint Maarten, TriviumMeulenbeltZorg, Carintreggeland, ZorgAccent.


Van een somatische crisis is sprake als de cliënt met een verzorgingsbehoefte de mogelijkheden van de mantelzorg of professionele hulpverlening in de thuissituatie te boven gaat. Door deze zorgbehoefte ontstaat de noodzaak tot acuut ingrijpen, aangezien anders op korte termijn een bedreigende situatie zal ontstaan voor de cliënt.

Somatische crisisbedden zijn beschikbaar bij Liberein, Livio, De Posten en Zorggroep Sint Maarten.

De genoemde VVT instellingen zijn samen verantwoordelijk voor de crisisopname van cliënten, passend binnen de crisisregeling.


De eerste triage wordt uitgevoerd door Alerta of Zorgschakel Enschede, afhankelijk van de plaats waar de cliënt op dat moment verblijft. Beiden werken nauw samen en verbinden casuïstiek aan elkaar als het verkeerde coördinatiepunt wordt gebeld door de aanmelder.

Aanvragen Twentse crisisregeling